آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
مرور دسته‌بندی

آموزشی

تمامی آموزش هایی که برای کسب و کار نیاز دارید

موفقیت با آموزش زبان بدن

چگونه زبان بدن را بیاموزیم؟ زبان بدن را باید در مکانهایی آموخت که مردم با اشتیاق;عصبانیت،غم و اندوه، شادمانی و بی صبری با هم ملاقات میکنند.فرودگاه جای مناسبی است که در آن 2 ساعت بنشینید و اشاره های مردم را با اشارات خود مقایسه…