تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت

   اهمیت انتخاب تصمیم مناسب در بخش مدیریت   برای اتخاذ یک تصمیم درست و مناسب باید بتوانیم ارزش هر یک از نتایج احتمالی که از تصمیم گیری ما حاصل میشود را پیشبینی کنیم و سپس این ارزشها را با استفاده از نوعی مقیاس کمی مقایسه کنیم و در نهایت احتمال موفقیت نیز باید مورد […]