سطوح مختلف در مدیریت

سطوح مختلف در مدیریت

سلام ماهانی عزیز. هر سازمانی برای بهبود عملکرد خود از سطوح مختلف در مدیریت بهره می برد . زیرا همه کارها را یک نفر به تنهایی نمی تواند برعهده بگیرد.