آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
مرور برچسب

تبلیغ موفق

کجا تبلیغ کنیم؟

شیشۀ سس را برداشتم و ترکیباتش را خواندم. مجدد سر جایش گذاشتم و شیشه بزرگ‌تری را برداشتم که طرح و شکلش یادآوری…