برند خود را بسازید (قسمت اول)

این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا ابزارهایی برای ایجاد و بهبود برند شخصی خود ارائه کنید. لطفا تا انتها با ماهان تیموری همراه باشید.

یک “برند شخصی” در بسیاری از روش‌ ها مترادف با شهرت شما است. این به روشی اشاره می‌ کند که دیگران شما را به عنوان صاحب کسب‌ و کار و یا نماینده یک ایده، سازمان و یا فعالیت میبیند. آیا شما یک نابغه هستید؟یک متخصص؟ آیا شما قابل‌ اعتماد هستید؟ شما چه می‌ گویید؟ چرا ایستاده‌اید؟ به […]