تجربه مالی و زمانی

دسته بندی:

تجارب مالی

[email protected] تجربش رو 12 روز پیش اشتراک گذاشت
2 لایک
|
0 نظررها کردن کارمندی

دسته بندی:

کسب و کار

میثم کریمی فرد تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
24 لایک
|
2 نظرپل پیروزی یا حماقت احساسی!!!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
9 لایک
|
0 نظرپل پیروزی یا حماقت احساسی!!!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
8 لایک
|
1 نظرذوق کسب و کار

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
7 لایک
|
1 نظرتبعیض در سازمان

دسته بندی:

تجارب مدیریتی

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
4 لایک
|
0 نظراندکی صبر، سحر نزدیک است

دسته بندی:

هوش سرمایه گذاری

xrt تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
در سرمایه گذاری باید صبر داشت چون پول از افراد عجول به افراد صبور منتقل میشه
11 لایک
|
2 نظرتجارت حیات وحش نیست!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
سوال اساسی که باید از خود بپرسیم این است آیا با مشتری ج...
10 لایک
|
0 نظرشاخصه های مهم کارمند تیز بین

دسته بندی:

تجارب کارمندان

محمدرضاتیموری تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
10 لایک
|
0 نظرقوی ترین نیروهای دنیا

دسته بندی:

هوش سرمایه گذاری

امیر گودرزی تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
اینو همیشه به خاطر داشته باش: قوی ترین نیروهای دنیا نامرئی هستند! مثل گرانش زمین، عشق، برق و ....
15 لایک
|
2 نظر