خلاصه کتاب صوتی در آتش

این کتاب باعث می شود خواننده ی آن به مبارزه ی روزانه یِ فردی قربانیِ سوختگی، نگاهی عمیق داشته باشد. جان اُولیری John O’Leary)) در سن 9 سالگی، دچارِ سوختگیِ 100% شد. این مصدومیتِ فاجعه بار، 100% منجر به مرگ می شود. “جان” زنده نمی مانْد. با این وجود، با کمکِ تفکراتِ فوق العاده ی پدر و مادرش و دیدار با شخصی مشهور، جانِ سالم به در برد.

اُولیری با توصیفِ وضعیتش در طولِ اقامتِ طولانی مدت در بیمارستان، ریکاوری و یادگیریِ انجامِ دوباره ی کارهای ساده، خواننده را با ذهنِ قربانیِ سوختگی هم سو می کند.

اُولیری خواننده ی کتاب را وادار می کند تا دست از وانمود کردن به قربانی  بودن بردارد و زندگیِ پیروزمندانه ای را شروع کند. هم اُولیری و هم خواننده ی کتاب، با چالش ها و پرسش های یکسانی روبرو هستند. با این حال، یکی زنده است و دیگری می میرد.

 

نام کتاب : در آتش

نویسنده : جان اولیری

مختصری از کتاب

“جان اُولیری” در سن 9 سالگی، پس از آن که قصد داشت خود را آتش زده و گاراژِ منزلشان را منفجر کند، زمانی به هوش  می آید که خود را در بخشِ اورژانسِ بیمارستان می بیند. پسرک شروع می کند به گریه کردن و از مادرش می پرسد: “من قراره بمیرم؟” و جواب مادرش تلنگری به او می-زند: ” خودت می خواهی بمیری؟”

مادرش قصدِ تسلی دادنِ او را نداشت، اما این دقیقاً همان چیزی بود که “جان” به شنیدنیش نیازمند بود. جواب داد: “نمی خوام بمیرم، می خوام زنده بمانم.” در آن لحظه، مادرش برایش کاملاً توضیح داد که این مبارزه چقدر سخت خواهد بود و این که اگر می خواهد زنده  بماند، فقط خودش می تواند خودش را نجات  دهد. 

پاسخِ مادرش به سوالِ اول، داشته هایش را به یادش آورد. در نظرِ خودش، مستحقِ زندگی و زنده -ماندن نبود. بقا، به اراده برای مبارزه در هر روزِ زندگی نیاز دارد.

پوستِ بدنِ سوخته شده هرگز بدونِ پوستِ پیوندی رشد نخواهد کرد. پوستِ پیوندی باید از بدنِ خودِ بیمار گرفته  شده  باشد. از آن جا که 100% بدنش سوخته بود، تنها قسمتی از بدنش که می توانست برداشته  شود، ناحیه ای از پوستِ جمجمه اش بود.


7,000 تومان


محصولات مرتبط

No data was found
0/5 (0 نظر)

آخرین فرصت ثبت نام در دوره میتوز