شاخصه های مهم کارمند تیز بین

به نظرم یک کارمند بایستی نه تنها به وظیفه ای که بدان اختصاص یافته بپردازد بلکی بعد از مدتی که در آن شرکت و سازمان جا افتاد نیم نگاهی به بهبود روند کاری خودش در جهت اهداف سازمان و یا مدیر خود بیاندازد و قدم بر دارد. و پس از قدرتمند شدن در این حوزه بایستی به مرحله توسعه توجه کرد و به مدیران مافوق منتقل کرد. به طور اختصار می توان گفت -ابتدا سازمان را بشناسند -سپس انجام وظیفه خودش را بهبود دهد -و نهایت به توسعه سازمان اهمیت دهد و هرگز توسعه را دخالت در سایر قسمتها و ایجاد حاشیه تعریف نکند
0 نظر