موفقیت به سبک من

تجارب مدیریتی

مجتبی مرادی
24 روز پیش
6 لایک
|

0 نظر
|

اشتراک

هر فردی در زندگی ارزوها و رویاهایی دارد و وقتی به آن می رسد احساس موفقیت می کند اما وقتی به آن نمی رسند احساس بدی دارند.یک نکته جالب در این مورد وجود دارد این است که اکثر افراد نمی دانند باید موفقیت های بسیار کوچک را هم در نظر گرفت. وقتی ما موفقیت های گذشته را به خود یادآوری کنیم انگیزه بیشتری برای رسیدن به موفقیت های بزرگ تر خواهیم داشت