تفکر سیستمی

تجارب مدیریتی

مجتبی مرادی
24 روز پیش
5 لایک
|

0 نظر
|

اشتراک

خیلی از ما کارهایی انجام می دهیم که به نتایج آن توجهی نمی کنیم . شاید ضرب المثل میخ نعل اسبی افتاد و نعل اسبی گم شد.سواری به خاطر این موضوع زمین خورد و به خاطر این سوار شکست خورد و پادشاهی از بین رفت. این ضرب المثل می گوید رفتارهای ما حتی اگر کوچک باشد باعث می شود تغییرات زیادی اتفاق بیفتد. به همین خاطر این موضوع نشان می دهد تفکر سیستمی چیست و چگونه بر همه چیز تاثیر دارد