اندکی صبر، سحر نزدیک است

xrt
5 ماه پیش

در سرمایه گذاری باید صبر داشت چون پول از افراد عجول به افراد صبور منتقل میشه
3 نظر

Dayanifar
البته صبر هوشمندانه نباید آدم خوابش ببره و باید مراقب فرصت ها بود
کاربر ناشناس
آفرین
محمدرضا سربیشگی
در سرمایه گذاری باید پول نقد داشته باشی و مناظر شکار باشی سرمایه گذار یک شکارچی هست