دوره آموزشی تخصصی مهارت های کوچینگ

استاد بزرگ این دوره کیست؟

یک انتخاب سرنوشت ساز

ثبت نام در دوره کوچینگ

4,000,000 تومان


کوچینگ چی هست ؟ چی نیست؟؟

کوچینگ چیست؟

کوچینگ، یک جلسه بین کوچ و مراجع است. کوچ کسی است که شما را برای رسیدن به یک تحول در زندگی کمک می کند. همه ما خوب میدانیم که زمانی زندگی ما تغییر می کند که ما به دنبال یک راه حل برای رسیدن به بهترین های خودمان باشیم. و این راه حل نزد خود شماست و کوچ به شما کمک می کند که به آن دست پیدا کنید. اگر در یک جمله بخواهیم کوچینگ را خلاصه کنیم باید به این نکته اشاره کنیم که : “کوچینگ ، راه حلی تضمینی برای رشد خودت ، خانواده ات و کسب و کارت است.” .

قدرت اصلی کجاست؟؟

سرفصل دوره کوچینگ

1- کوچینگ چیست؟

2- ما چگونه فکر می کنیم؟ کوچینگ چی نیست؟

3- مایندست کوچینگ. کوچ چه اعتقادی دارد؟

4- مهارت شنیدن موثر کوچ - صلاحیت های کوچینگ

5- مهارت پرسش قدرتمند کوچ - صلاحیت های کوچینگ

6- تغییر نگرش کوچی - (کلاینت)

7- مهارت بازخورد کوچ

8- والدین در نقش کوچ

9- مدیر در نقش کوچ

10- معلم در نقش کوچ

11- هدف گذاری کوچی

12- اقدام گرایی (پرگماتیسم) کوچی

13- مسئولیت پذیری کوچی

14- ابزار چرخ زندگی - تعادل زندگی و کار

15- ابزار آینده به عقب کوچ

16- مسیر سرزندگی به جای سرخوردگی

17- صلاحیت های یک کوچ چیست؟

18- کوچ چیست؟ کوچ ایده آل کیست؟ کوچ نما کیست؟

هدایای این دوره

این دوره مورد تائید سازمان ماهان تیموری می باشد

ثبت نام در دوره کوچینگ

4,000,000 تومان