مدیریت بحران

ماهان تیموری

سرفصل های دوره

استراتژی کاهش هزینه

استراتژی کاهش قیمت

بازاریابی دوره رکود / بحران

الگوی مصرف در رکود / بحران

الگوی مصرف در رکود / بحران

ارتباط پایدار با مشتریان برای بحران

سرمایه گذاری در رکود / بحران

نوآوری در رکود / بحران

بیزینس مدل دوره رکود / بحران

دریافت دوره به صورت رایگان

اگر به دوره دسترسی نداشتید با پشتیبان در ارتباط باشید

آخرین فرصت ثبت نام در دوره میتوز