این سوالی است که برای جواب دادن به آن باید پیگیر مطالبی را بگیریم که در این ویدیو تقدیم حضور شما شد چون همان طور که گفته شد،در کنار همه ی…