توجه : لطفا از این صفحه اسکرین شات یا پرینت بگیرید و در روز همایش به همراه داشته باشید

توجه : مکان و زمان دقیق سمینار بزرگ نسل Z اسفند 1401 به شما اطلاع داده خواهد شد. 

فستیوال نسل زد